PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) er et nettverk av norske organisasjoner som arbeider med produksjon og formidling av elektronisk og interdisiplinær kunst.

Stifterne er:

Stiftelsen PNEK ble opprettet i mars 2007 etter å ha eksistert som prosjekt siden 2000. PNEK har til formål å være en samlende og koordinerende ressurs for nodene og produksjonsmiljøene hva gjelder produksjon og formidling av det som i vid forstand kan kalles mediakunst i Norge. Virksomheten består i å være en kulturpolitisk pådriver for elektronisk og interdisiplinær samtidskunst, arbeide for økt offentlighet om denne kunstens innhold og utvikling, samt å koordinere og utveksle tekniske og sosiale ressurser og kompetanse på tvers av fagfelt og geografi.

Høsten 2008 ble seks nye enheter invitert inn i nettverket:

Høsten 2017 ble tre nye enheter invitert inn i nettverket:

Atopia Kunsthall var medlem i nettverket fra 2008 til 2017. Grenland var medlem i nettverket fra 2008 til 2017. Utsikten Kunstsenter var medlem i nettverket fra 2008 til 2017. Kinokino (Sandnes) var medlem i nettverket fra 2012 til 2015.

PNEK mottar fast støtte fra Kulturdepartementet, administrert av Norsk Kulturråd. I 2018 er tilskuddet på 1,131mill.kr. PNEKs vedtekter kan lastes ned her.

Zane Cerpina har en midlertidig stilling som koordinator for PNEK (i november) til den nye koordinatoren starter stillingen fra første desember.

PNEK består av norske produksjons- og visningssteder for elektronisk kunst, og er i hovedsak bygget rundt virksomheten til nodene i nettverket, samt faglig oppfølging og bistand i produksjonsmiljøet generelt.

PNEK kan ikke direkte støtte enkeltpersoner, men kan veilede og finne frem til mulige samarbeidspartnere i nettverket som kan støtte prosjekter og initiativer. For nye initiativer og etableringer kan PNEK hjelpe til i en oppstartsfase med veiledning samt bidra politisk og faglig.

Reisestøtte kan i enkelte tilfeller gis for å besøke nodenes arrangementer, eller for internasjonale kuratorer/kunstnere/produsenter i feltet.