PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) er et nettverk av norske organisasjoner som arbeider med produksjon og formidling av elektronisk og interdisiplinær kunst.

Stifterne er:

Stiftelsen PNEK ble opprettet i mars 2007 etter å ha eksistert som prosjekt siden 2000. PNEK har til formål å være en samlende og koordinerende ressurs for nodene og produksjonsmiljøene hva gjelder produksjon og formidling av det som i vid forstand kan kalles mediakunst i Norge. Virksomheten består i å være en kulturpolitisk pådriver for elektronisk og interdisiplinær samtidskunst, arbeide for økt offentlighet om denne kunstens innhold og utvikling, samt å koordinere og utveksle tekniske og sosiale ressurser og kompetanse på tvers av fagfelt og geografi.

Høsten 2008 ble seks nye enheter invitert inn i nettverket:

Høsten 2017 ble tre nye enheter invitert inn i nettverket:

Atopia Kunsthall var medlem i nettverket fra 2008 til 2017. Grenland var medlem i nettverket fra 2008 til 2017. Utsikten Kunstsenter var medlem i nettverket fra 2008 til 2017. Kinokino (Sandnes) var medlem i nettverket fra 2012 til 2015.

PNEK mottar fast støtte fra Kulturdepartementet, administrert av Norsk Kulturråd. I 2018 er tilskuddet på 1,131mill.kr. PNEKs vedtekter kan lastes ned her.

Hilde Tørdal er koordinator for PNEK (2019-).

PNEK består av norske produksjons- og visningssteder for elektronisk kunst, og er i hovedsak bygget rundt virksomheten til nodene i nettverket, samt faglig oppfølging og bistand i produksjonsmiljøet generelt.

PNEK kan ikke direkte støtte enkeltpersoner, men kan veilede og finne frem til mulige samarbeidspartnere i nettverket som kan støtte prosjekter og initiativer. For nye initiativer og etableringer kan PNEK hjelpe til i en oppstartsfase med veiledning samt bidra politisk og faglig.

Reisestøtte kan i enkelte tilfeller gis for å besøke nodenes arrangementer, eller for internasjonale kuratorer/kunstnere/produsenter i feltet.